Anläs­se

Datum
Anlass
Ort
2025
Gene­ral­ver­samm­lung
Lies­tal
2024
Gene­ral­ver­samm­lung Rosen AG
Lies­tal
2025
Soul of Gym
Lies­tal
21./22.09.2024
Schwei­zer Mann­schafts­meis­ter­schaf­ten Kunstturnen
Lies­tal

Ter­min- und Wettkampfpläne

Die Feri­en­da­ten der kom­men­den Jah­re fin­den Sie hier: Web­sei­te des Kan­ton Basel-Landschaft